privacy statement

PRIVACY STATEMENT VOV Tilburg

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of namens VOV Tilburg en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar VOV Tilburg op haar website en/of in haar mailingen naar verwijst. VOV Tilburg adviseert daarin op de desbetreffende website of app het privacy beleid van deze organisaties te raadplegen.

Identiteit VOV Tilburg
VOV Tilburg is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en - met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming. VOV Tilburg staat als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61472980. VOV Tilburg is gevestigd Tobias Asserlaan 46, 5056 VC Berkel-Enschot, en bereikbaar via het e-mailadres info@vovtilburg.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
VOV Tilburg kan op de volgende manieren informatie ontvangen:

 Direct van uzelf: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan door u te abonneren op onze nieuwsbrief of het ontmoetingsplein.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
VOV Tilburg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VOV Tilburg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het ontmoetingsplein op de website aan VOV Tilburg verstrekt. VOV Tilburg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contact- en accountgegevens - zoals door u verstrekte voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, regio, social media profielen, deelname aan activiteiten, functie en inloggegevens.    
  • Betalings- en factuurgegevens - indien u een (donatie)overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
VOV Tilburg gebruikt verkregen persoonsgegevens voor het toezenden van de digitale nieuwsbrief, het eventueel matchen van leden van VOV Tilburg aan elkaar en het communiceren over relevant aanbod voor VOV Tilburg leden. VOV Tilburg zal uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Wanneer u geen digitale nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Door u aan te sluiten bij VOV Tilburg en hiertoe uw gegevens achter te laten op onze website gaat u automatisch akkoord met het beschikbaar stellen van uw gegevens voor VOV Tilburg

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
VOV Tilburg bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat VOV Tilburg over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@vovtilburg.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door VOV Tilburg, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek (o.v.v bezwaar gebruik gegevens) zullen eventuele, door u meegedeelde correcties, worden verwerkt. VOV Tilburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
VOV Tilburg neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met de VOV Tilburg via emailadres: info@vovtilburg.nl

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. In het geval van wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij dit ook aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop VOV Tilburg omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen met info@vovtilburg.nl

Stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen Nederland

KVK 61472980

Tobias Asserlaan 46
5056 VC, Berkel-Enschot

Cherie Cohen  06 53 408 029
Berna Trommelen 06 51 767 225

www.vovtilburg.nl
info@vovtilburg.nl